وای از نیمه شبی که بیدار شوم ...
تو را بخواهم ...
و پاکت سیگارم خالی باشد !!!