هفت شهر عشق ،
شهر اول : نگاه و دلربایی ،
شهر دوم : دیدار و آشنایی ،
شهر سوم : روزهای شیرین و طلایی ،
شهر چهارم : بهانه ، فکر جدایی ،
شهر پنجم : بی وفایی ،
شهر ششم : دوری و بی اعتنایی ،
شهر هفتم : اشک ، آه ، "تنهایی"