شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!

چرا که در تاریکـــ ـی .. چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!

و هر لحظــــــــ ـه ...
این امیـــــ ـد ... در درونــــــ ــم ریشه می زند …..

که آمده ای ...

ولی من ندیده ام!