گویند کـــــه خدا همـــــــیشه باماست اے غـم نکــــند خـــــــدا تو باشـے
میخواستم بمانم
رفتم
میخواستم بروم
ماندم
نه رفتن مهم بود و نه ماندن...
مهم من بودم که نبودم