توی ایـن چـنـد سال عمـرم یه چـیز خـوب فهمیـدم
گـذر زمـان هیچ چیز حـل نمیکنه . . .

ماســت مالـی میکـنه !