لطفاً وقتی می آیی ؛
در را پشت سرت ببند
و همۀ پنجره ها را هم ،
نمی خواهم غیر از دکمه هایت چیزی باز بماند

حافظ ایمانے