دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

لـــعنت . . . .
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
لـــعنت . . . .
لعنـــت بر این مـــیل به مــــاندن . . . . .
لـــعنت بر مـــرگ . . . .
کــه حـــتی او هـــم . . . .
مـــرا نمـــیخواهد . . . . .
بـــد تــر از مـــرگ هـــمین اســـت . . . .
همـــین که آخـــرین امــیدت . . . .
کـــه همان آغوش بـــی ریای مـــرگ اســـت را هـــم . . . .
از دســــت بدهی . . . .