شاید در همین آغاز
در همین لبخند شیطنت آمیز
شاید تا لیوان آبی را پرکنی
مرا نیم خیز و نشسته ببینی
بر اسبی که در خیالت می دوانی ...

حافظ ایمانی