درمـــــــانـــی نیـــست . . . هـــــمدردی نســـیت
دیـــگر نـــایی بــرای فـــریاد دردهـــایم نــــیست . . .
بـــــــاید ســـــــــــکوت کــــــــــــرد
بگـــذار ایـــن بغــض مـرا خــــــــفه . . .