وقتی می گویم : دیگر به سراغم نیا !

فکر نکن که فراموشت کرده ام …

یا دیگر دوستت ندارم !

...
نه …

من فقط فهمیدم ....

وقتی دلت با من نیست ...

بودنت مشکلی را حل نمی کند !

تنها دلتنگترم میکند … !!