از دوست داشتن
......
تــــــــا داشتــــــــــــــن
......
یک دنـیـا فاصلــه است