به دلم گفتم خلاصه ای از عشق بگو
کفت اغاز کسی باش که پایان تو باشد