وقتی عرض زندگی
دست من نیست
طولش را
با سیگار
کم میکنم
این رندانه ترین دهن کجی
به سرنوشتی است
که به آن
محکومم..