من همان مردی هستم
که بعد ها به دخترت نشان می دهی
و می گویی این مرد را دوست داشتم...
او از تو می پرسد که چه شد از یکدیگر جدا شدید؟
بگو، تقصیر خودش بود..
دیوانه بود...
نشانه اش هم این است
که او هنوز هم عاشق من است