غریبی من از زندگی در غربت نیست
از تنهایی نیست
از بی کسی هم نیست...
غریبی من از این است که
از نزدیک ترین هایم دورم
و به دورترین هایم نزدیک...!