برای صندلی فرق می کند
چه کسی روی آن بنشیند
مثل من
که برایم فرق می کند امروز از صبح چه چیزهایی را دیده ام
چه آهنگ هایی را گوش کرده ام
و امشب می خواهم دلم را در کدام کتاب ورق بزنم
فیلم های سینمایی
خوبی اش این است
که آدم خودش را راحت فراموش می کند

حافظ ایمانے