خاطره نه سر دارد و نه ته ...
بی هوا می آید تا خفه ات کند ،
می رسد گاهی وسطِ یک فکر، وسطِ خیابان ،
سردت می کند ... داغت می کند....
رگِ خوابت را بلد است ....زمینت میزند...
خاطره تمام نمی شود ....تمامت می کند !!!!!