حَســـــــــــ ــــــرَت،
یعنـــی خواستــــ ــنِ تــــو
کــــه داشتــــن نـِمــ ــی شــــــود