از ماضی ها و مضارع ها خسته ام
دلم حال ساده ی با تو بودن را می خواهد.