من کجا و اینهمه بی تو نشستنها کجا.!؟
من کجا و طاقت بی تو سحر کردنکجا.!؟
من کجا و مستی و بی گریه خوابیدن کجا.!؟
من کجا و لحظه های بی خیالی از نگاه تو کجا.!؟
من کجا و اینهمه حرفی که بی تو می نویسمها کجا.!؟
کاش بودی...
کاش بودم..
کاش بودیم و همیشه پیش هم.