میدونم تکراریه ولی از صبخ دلم بد دلگیره و این متن همش رو لبم ه

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

دلم میگه دلگیرم

وقتی فکر می کنم حق بهش می دم

نه خونواده نه عشقی

پ از سیگارای بابا کش میری

می کنم خالی پر

روشن دود

چه توهمی

اگه اشتباه نکنم توش فحشم بود

خار و مادر

چرا نمیکنه هیچکی ما رو باور