خیلی سخته دلت هوای یه نفر رو بکنه

ولی نتونی بگی

خیلی سخته دلت بخواد صداش رو بشنوی

ولی نتونی زنگ بزنی
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
امروز بد دلم گرفته کاش بودی و دلداریم می دادی .خیلی دلم میخواست الان بهت زنگ بزنم ولی می دونم وقتی که با لهن سرد باهام حرف بزنی حالم بدتر میشه
 
دلم میگه دلگیرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم