گاهی وقتا دلم میخواهد وقتی بغض میکنم...
خدا از آسمان به زمین بیاید
اشک هایم را پاک کند...
دستم را بگیرد...
وبگوید:
"اینجا آدما اذیتت میکنن؟!!
بیا بریم پیش خودم!!!"