دست های تو را که می گیرم
دیگر از همه چیز دست می کشم ...

حافظ ایمانی