تو را به خدا سپردم
خودم را به دلتنگی هام
خدا خودش می داند
چطور مواظب تو باشد...
دلتنگی هام هم خوب بلدند

چطور تو را هی به یاد من بیاورند!!!