آمدم
اما دیر
اما زود
اما وقتی که هنگام آمدنم نبود !
حالا می روم
درست به موقع
وقتی غروب
زیبایی اش را به رخ می کشد ...

حافظ ایمانے