دوست داشتن تو
مثل دوست داشتن توست
نه مثل هیچ چیز دیگری
نه حتی مثل با تو بودن
یا بی تو بودن؛
و یکریز به تو فکر کردن

حافظ ایمانے