نمیدانم در ابتدا کدام یک شکست...
غرور ؛ دلم یا احساسم
مهم درخواست چشم هایت بود
اما هنوز هم احمقانه دستان را زیر پایت میگذارم...
هر وقت که از روی من رد میشوی