به تاوان دلم که "شکسته" شد دلها را میشکنم گناهش پای دلی که دلم را شکست.