با اینکه درد داره و کبود میشه جاش...!
ولی چه حالی میده وقتی ادم *مخاطب خاص * رو گازش بگیره
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
یادش بخیر گریه
اینم یادت نیست؟! دل شکسته