بعضی دروغها انقدر قشنگند که دلت میخواد باورشان کنی!...تــــو... قشنگ نرین دروغ زندگی من بودی هنوز باورت دارم ...