بترس
از آدم هایی که میخوان مال اونا باشی
اما خودشون مال تو نیستن ...!