وقتی کسی به تو گفت که از ته دل دوستت دارم، مواظب باش.
چون هنوز جایی در بالای دلش برای دیگران هست
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
دقیقا ناراحت