اینجا ؛
احساس ، فروشی شده …
عشق ، اجاره ای شده …
و
تنهایی هم برای ما آدم شده …