گاهی باید بی رحم بود!
نه با دوست ...........
نه با دشمن!
بلکه با خودت!!!
و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی توی صورت خودت ...