باید اعتراف کنم من نیز گاهی به آسمان نگاه کردم ، دزدانه در چشم ستارگان نه به تمامیشان...تنها بدانها که شبیه ترند به چشمان تو.

(گاهی به آسمان نگاه کن)