گاهی خیال میکنم روی دست خدا مانده ام
خسته اش کرده ام
خودش هم نمیداند
با مـــــــن چه کند...!!!