آدم این‌جا تنهاست
و در این تنهایی
سایه نارونی تا ابدیت جاری است

به سراغ من اگر می آیید،
نرم و آهسته بیایید
 مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من

برگرفته از شعر واحه‌یی در لحظه - مجموعه حجم سبز