به سلامتی اونی که شکست
اما ندونست لیوان نیست دله.

به سلامتی اونی که از روش رد شد
اما ندونست فرش نیست دله.

به سلامتی اونی که فهمید دوسش دارم
اما اندازشو ندونست.

به سلامتی اونی که تنها
یاده چشماشه که آزارم میده.

به سلامتی اونی که خیلی دلم واسش تنگیده.

به سلامتی اونی که رفت و تنهایی رو بهم هدیه داد.

به سلامتی اونی که رفت ولی خاطراتشو جا گذاشت.

به سلامتی اونی که جوونیمو فدای چشای سیاهش کردم.

به سلامتی اونی که دستاش تو دسته غریبه هاست.

به سلامتی اونی که اسمش رو قلبم حک شده.

به سلامتی اونی که دیدارش آرزومه.

به سلامتی اونی که سلامتیش آرزومه.

و درنهایت به سلامتی اونی که

قصه رو خودش شروع کرد و خودشم تمومش کرد