فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند ....

آخ اگــــــــر بــاشـــــــی .....

بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد .... !!!!