مرگ مرد در 3 چیز خلاصه میشه......
مرگ عشقش......
خیانت عشقش....
ناراحتی عشقش.......
خلاصه مرد بودن یعنی عشق بازی هم اغوش خطر...........