گیرم تمـــــــــــام این صفحه را هم عاشقانه نوشتم
از این ستون تا آن ستون
هیـــــــچ فرجی نخواهد شد ...
وقتی که دلت بـــــــــرایم تنگ نمیشود....