کنم هر شب دعایی
کز دلم بیرون رود مهرت.
ولی آهسته میگویم:
الهی!
بی اثر باشد دعایم