بعد از تـــــــو هـــزاران دست ...امــــا ، ســـرد!!