بی تـو ..
بـا خـدا شـده ام ..
روزه میگیـرم ..
نمـآز میـخوانـم ..
دخیــل می بنـدم بـه هر امـامــزاده ی پَـرت و دور ...
شـآیــد کـه بـیــایـی ...!