هنوز نمی دانم کدام را راضی کنم !
دلی که می خواهد عاشق باشد ،
یا مغزی که می خواهد عاقل باشد !!!!