خودم دیوونه بازیامو میشناسم

نمیدونم چرا بازم گرفتارم

تو از من دل بریدی خوب میدونم

نمیدونم چرا باز دست بر نمیدارم

نمیدونم چرا هر روز این ساعت

برای دیدنت دلشوره میگیرم

نمیدونم تو این روزا کجا میری

نمیدونی من این روزا کجا میرم