بهم گفتی خداحافظ تو رو  دیگه نمی خوامت

بهت قول میدم از امروز دیگه هیچوقت نمی پامت

بهم گفتی تو این روزا ازت من می گذرم آسون

ببین ذرات عشقم رو همه حل شد توی بارون

خداحافظ چه آسون بود چشات امشب چه آروم بود

ولی انگار که عشق من مثل جغد روی بوم بود

خداحافظ       خداحافظ      خداحافظ

دیگه عشقو نمی فهمم دیگه خون تو رگام خشکید

بگو چشمای غمگینت چرا از عشق من ترسید

خداحافظ عزیزدل برو دل کندن آسونه

دل خوش باور تنها از این بازی دلش خونه

خداحافظ چه آسون بود چشات امشب چه آزوم بود

ولی انگار عشق من مثل جغد روی بوم بود