اوج دلتنگی وقتیه که:
نه میتونی ببینیش...
نه میتونی صداشو بشنوی...
 نه حتی یه مسیج بی جواب....

فقط باید به عکسی که تو پروفایلش گذاشته نگاه کنی...
و باقیش ... همه حسرت