برگرد!!!یادت راجاگذاشتی!!........
نمیخواهم عمری به این امیدباشم که برای بردنش برمیگردی!!!